The Patenters - חברה לרישום פטנטים

סימני מסחר

מקנה לבעליו מונופול על ניצול מסחרי של ההמצאה

רישום פטנטים

מקנה לבעליו מונופול על
ניצול מסחרי של ההמצאה

מדגם רשום

זכות קניינית על עיצוב מוצר תעשייתי חדש או מקורי

סימני מסחר

משמשים לזיהוי מוצרים עם מספקי השירותים או היצרנים

סודות מסחר

מידע סודי שנותן יתרון למחזיק המידע על פני יריביו המסחריים

זכויות יוצרים

הגנה שניתנת ליוצר מפני שימוש בלתי מורשה בקניין הרוחני שלו

מהם סימני מסחר?

סימני מסחר הינם אותיות, ספרות, מילים, דמויות, צלילים או צירופים של אלה,
המשמשים את היצרנים או מספקי השירותים כדי לסמן את סחורותיהם או שירותיהם, כך שיזוהו על ידי הצרכן.

רישום סימן המסחר הוא אזורי ומעניק לבעליו זכות שימוש ייחודית בסימן לגבי סחורות ו/או שירותים שבגינם הוא נרשם באותו אזור.
הסימן מאפשר לבעליו לבנות לעצמו מוניטין ולהבדיל את עצמו ממתחריו. בנוסף, רישום הסימן משרת גם את הצרכנים ומונע הטעיה.

הבקשות לרישום סימני מסחר מוגשות לרשות ממשלתית באזור, וממתינות לבחינה לפי מועד הגשתן
(נכון להיום זמן ההמתנה בישראל הינו 15-16 חודשים).
בוחני הרשות בודקים את כשירות הבקשות לרישום בהתאם לחוקים ו\או פקודות, תקנות והוראות העבודה.

התוקף של סימן מסחר תלוי באזור הרישום. לאחר תקופה זו ניתן לחדשו לתקופות נוספות, בכפוף לתשלום אגרה מתאימה.

דוגמאות לסימני מסחר

סימני מסחר - Google

מילה ללא כל עיצוב (או עיצוב משתנה) – Google

The Patenters - חברה לרישום פטנטים

סמל מסחרי (לוגו) – The Patenters

לצד סימני המסחר המסורתיים קיימים סימני מסחר מיוחדים כגון צבעים, סימנים תלת ממדים,
המהווים את צורת המוצר או אריזתו, ואפילו צלילים וריחות שיאושרו לרישום רק במקרים חריגים ובתנאים מיוחדים:

נשימתו של Darth Vader כפי שהופקד במשרד הפטנטים האמריקאי

בעקבות הצטרפותה של ישראל לפרוטוקול מדריד, יכול המבקש הישראלי להגיש בקשה לרישום סימן בינלאומי, על בסיס סימן רשום או בקשה לרישום סימן מסחר בישראל, ביותר מ- 100 מדינות או אזורים בעולם.
הרישום הבינלאומי באמצעות “מערכת מדריד” מנוהל על ידי הארגון העולמי לקניין רוחני WIPO והוא עשוי לפשט את הליך הרישום ולחסוך באופן ניכר בעלויות, אך יש להיזהר מסירוב הרישום באזור כלשהו.

מדינות רבות, כמו ישראל, אינן מחייבות רישום סימן מסחר. אך הרישום מחזק את מעמד הסימן ומגדיל את הסיכויים לזכות במשפט על הפרה או בסכסוכים למי שייך הסימן.

אי שימוש בסימן לאורך זמן עלול להוביל לביטולו.

להגשת בקשה לפטנט

פנו אלינו וקבלו פרטים וייעוץ מקצועי

עוד על סימני מסחר